RPMP.08.05.00-12-0051/19

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU„ŻŁOBEK „WESOŁE KRASNOLUDKI” W UJANOWICACH”ZASADY OGÓLNE

§1

1. Projekt „Żłobek „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

2. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do powrotu bądź wstąpienia na rynek pracy 15 osób wychowujących dzieci do 3 roku życia.

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grzegorz Michura w okresie od 01.07.2019-30.06.2020 r.

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. W ramach projektu przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zbliżonym do warunków domowych w Żłobku” Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach. W ramach opieki w żłobku wspomagany będzie rozwój potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Pobudzane będą umiejętności obserwacji, ciekawości poznawczej, aktywności badawczej a także wrażliwości estetycznej. Stworzone zostaną warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej. Zapewnione zostaną warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i zachowań prozdrowotnych. Zostanie zapewniona właściwa opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka właściwego do wieku.

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania żłobka zostały określone w statucie jednostki.

3. W ramach projektu opieką w żłobku zostanie objęte 15 dzieci. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tyg. do 3 lat.

4. Zapewniona będzie wymagana opieka pielęgniarki.

5. Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00.

6. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie przez 12h, każde dziecko będzie miało zagwarantowane 5 posiłków dziennie (1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

7. Dowóz dzieci do żłobka będzie organizowany indywidualnie przez rodziców.

8. Pomieszczenia żłobka znajdują się na parterze budynku pod adresem Ujanowice 18, 34-603 Ujanowice.

9. Raz na kwartał organizowane będą spotkania grupowe dla rodziców poruszające tematykę godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz pielęgnacji i wychowana dzieci.

10. Dodatkowo każdy rodzic ma możliwość indywidualnych spotkań z opiekunem dziecka w celu omówienia problemów wychowawczych dziecka.

11. W celu zapewnienia szerokiego wachlarza zajęć dydaktyczno-wychowawczych opieka nad dziećmi będzie poszerzona o opiekę pielęgniarki (2h/tydz.),

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 01.07.2019 do 30.08.2019 r.

2. Rekrutację przeprowadzi Zespół Projektowy.

3. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

4. Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równości szans i płci.

5. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§4

l . W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

1.oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3,

2.zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, lub oświadczeni o pozostawaniu bezrobotnym, biernym zawodowo (zaświadczenie z PUP potwierdzające rejestrację),

3.oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy,

4.oświadczenie o zamieszkiwaniu bądź pracy w województwie małopolskim.

5.zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy, której końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła (gmina Laskowa)

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego,
c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz chęci powrotu na rynek pracy;
d) Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ rodzicielskim (jeśli dotyczy);
e) Zaświadczenie z PUP (jeśli dotyczy);
f) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

§5

1. Rodzice chętni do udziału w projekcie składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie www.przedszkolesloneczko.com.pl/zlobek-wesole-krasnoludki/.

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem dziecka do żłobka.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeń o powrocie na rynek pracy, podjęciu pracy lub o czynnym jej poszukiwaniu oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności rezygnacji z udziału w projekcie.

6. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie w razie rezygnacji któregoś z beneficjentów.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
§6

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału swojego dziecka jako stały uczestnik w realizowanych zajęciach,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy jego dziecko,

2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu oraz statucie żłobka „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach.

3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez organizatora w okresie trwania projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

3. Dokumentację o której mowa w § 4 , listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup ora inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu.