RPMP.08.05.00-12-0061/19

Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

  1. oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, lub oświadczeni o pozostawaniu bezrobotnym, biernym zawodowo (zaświadczenie z PUP potwierdzające rejestrację),
  3. oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy,
  4. oświadczenie o zamieszkiwaniu bądź pracy w województwie małopolskim.
  5. zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  6. oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy, której końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła (gmina Laskowa)

Grupą docelową są osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, głownie kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, w szczególności powracające na rynek pracy.