RPMP.08.05.00-12-0061/19

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU ŻŁOBEK „PSZCZÓŁKA MAJA” W SIEKIERCZYNIE ZASADY OGÓLNE §1

1. Projekt Żłobek „Pszczółka Maja” w Siekierczynie współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

2. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do powrotu bądź wstąpienia na rynek pracy 17 osób wychowujących dzieci do 3 roku życia.

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura w okresie od 01.07.2019-30.06.2020 r.

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. W ramach projektu przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zbliżonym do warunków domowych w Żłobku” Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach. W ramach opieki w żłobku wspomagany będzie rozwój potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Pobudzane będą umiejętności obserwacji, ciekawości poznawczej, aktywności badawczej a także wrażliwości estetycznej. Stworzone zostaną warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej. Zapewnione zostaną warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i zachowań prozdrowotnych. Zostanie zapewniona właściwa opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka właściwego do wieku.

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania żłobka zostały określone w statucie jednostki.

3. W ramach projektu opieką w żłobku zostanie objęte 17 dzieci. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tyg. do 3 lat.

4. Zapewniona będzie wymagana opieka pielęgniarki.

5. Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00.

6. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie przez 12 h, każde dziecko będzie miało zagwarantowane 5 posiłków dziennie (1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

7. Dowóz dzieci do żłobka będzie organizowany indywidualnie przez rodziców.

8. Pomieszczenia żłobka znajdują się na parterze budynku pod adresem Siekierczyna 357

9. Raz na kwartał organizowane będą spotkania grupowe dla rodziców poruszające tematykę godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz pielęgnacji i wychowana dzieci.

10. Dodatkowo każdy rodzic ma możliwość indywidualnych spotkań z opiekunem dziecka w celu omówienia problemów wychowawczych dziecka.

11. W celu zapewnienia szerokiego wachlarza zajęć dydaktyczno-wychowawczych opieka nad dziećmi będzie poszerzona o opiekę pielęgniarki (2h/tydz.),

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 01.07.2019 do 30.08.2019 r.

2. Rekrutację przeprowadzi Zespół Projektowy.

3. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

4. Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równości szans i płci.

5. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§4

l . W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

1.oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3,

2.zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, lub oświadczeni o pozostawaniu bezrobotnym, biernym zawodowo (zaświadczenie z PUP potwierdzające rejestrację),

3.oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy,

4.oświadczenie o zamieszkiwaniu bądź pracy w województwie małopolskim.

5.zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy, której końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła (gmina Laskowa)

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego,
c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz chęci powrotu na rynek pracy;
d) Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ rodzicielskim (jeśli dotyczy);
e) Zaświadczenie z PUP (jeśli dotyczy);
f) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

§5

1. Rodzice chętni do udziału w projekcie składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie 

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem dziecka do żłobka.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeń o powrocie na rynek pracy, podjęciu pracy lub o czynnym jej poszukiwaniu oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności rezygnacji z udziału w projekcie.

6. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie w razie rezygnacji któregoś z beneficjentów.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§6

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału swojego dziecka jako stały uczestnik w realizowanych zajęciach,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy jego dziecko,

2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu oraz statucie żłobka „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach.

3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez organizatora w okresie trwania projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

3. Dokumentację o której mowa w § 4 , listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup ora inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu.