Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

– Zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, praca bądź nauka na terenie województwa małopolskiego (powiat limanowski);

– Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę placówki oraz chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem do lat 3;

– Osoby wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem do lat 3 (urlop macierzyński/rodzicielski/wychowawczy, osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub poszukujące pracy).

Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.