REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU
„WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM W LIMANOWEJ I OKOLICZNYCH GMINACH – ŻŁOBEK MIŚ USZATEK”
ZASADY OGÓLNE

§1

1. Projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego z prywatnym w Limanowej i okolicznych gminach –Żłobek „Miś Uszatek” współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynke Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

2. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do powrotu bądź wstąpienia na rynek pracy 48 osób wychowujących dzieci do 3 roku życia.

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grzegorz Michura w okresie od 01.09.2016- 28.02.2019 r.

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. W ramach projektu przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zbliżonym do warunków domowych w Żłobku Miś Uszatek. W ramach opieki w żłobku wspomagany będzie rozwój potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Pobudzane będą umiejętności obserwacji, ciekawości poznawczej, aktywności badawczej a także wrażliwości estetycznej. Stworzone zostaną warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej. Zapewnione zostaną warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i zachowań prozdrowotnych. Zostanie zapewniona właściwa opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka właściwego do wieku.

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania żłobka zostały określone w statucie jednostki.

3. W ramach projektu opieką w żłobku zostanie objęte 24 dzieci. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tyg. do 3 lat.

4. Zapewniona będzie wymagana opieka pielęgniarki.

5. Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00.

6. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie przez 10h, każde dziecko będzie miało zagwarantowane 5 posiłków dziennie (1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

7. Dowóz dzieci do żłobka będzie organizowany indywidualnie przez rodziców.

8. Pomieszczenia żłobka znajdują się na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 133 w Limanowej.

9. Raz na kwartał organizowane będą spotkania grupowe dla rodziców poruszające tematykę godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz pielęgnacji i wychowana dzieci.

10. Dodatkowo każdy rodzic ma możliwość indywidualnych spotkań z opiekunem dziecka w celu omówienia problemów wychowawczych dziecka.

11. W celu zapewnienia szerokiego wachlarza zajęć dydaktyczno-wychowawczych opieka nad dziećmi będzie poszerzona o opiekę logopedy (1h/tydz.), psychologa (1h.tydz.), nauczyciela języka angielskiego (1h/tydz,)

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 02.11.2016 aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

2. Rekrutację przeprowadzi Zespół Projektowy.

3. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

4. Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równości szans i płci.

5. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§4

l . W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

a) Zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, praca bądź nauka na terenie województwa małopolskiego (powiat limanowski);
b) Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę placówki oraz chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem do lat 3;
c) Osoby wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem do lat 3 (urlop macierzyński/rodzicielski/wychowawczy, osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub poszukujące pracy).

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego,
c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz chęci powrotu na rynek pracy;
d) Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ rodzicielskim (jeśli dotyczy);
e) Zaświadczenie z PUP (jeśli dotyczy);
f) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

3. Kryteria dodatkowe:

a) rodzic posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub samotnie wychowujący dziecko- 10 pkt.
b) posiadanie wielodzietnej rodziny- 5pkt
c) kolejność zgłoszeń.

§5

1. Rodzice chętni do udziału w projekcie składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie www.przedszkolesloneczko.com.pl/zlobek-mis-uszatek/.

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest pracownik koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem dziecka do żłobka.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeń o powrocie na rynek pracy, podjęciu pracy lub o czynnym jej poszukiwaniu oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności rezygnacji z udziału w projekcie.

6. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie w razie rezygnacji któregoś z beneficjentów.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
§6

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału swojego dziecka jako stały uczestnik w realizowanych zajęciach,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy jego dziecko,

2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu oraz statucie żłobka „Miś Uszatek”.
3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez organizatora w okresie trwania projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

3. Dokumentację o której mowa w § 4 , listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup ora inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu.