Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

– Zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, praca bądź nauka na terenie województwa małopolskiego (gmina wiejska Laskowa);
– Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 3-7 lat, które zostanie oddane pod opiekę placówki (w szczególnych przypadkach od 2,5 roku),
– Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wielodzietności rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli dotyczy).

Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.