REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU

„PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM ‘’SŁONECZKO”

W SŁOPNICACH DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH DZIECI’’

ZASADY OGÓLNE
§1

1. Projekt „Przedszkole z odziałem integracyjnym „Słoneczko” w Słopnicach dostępne dla wszystkich dzieci” współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.1.2 „Wychowanie Przedszkolne – SPR’’.

2. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego.

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura w okresie od 2020-01-02 do

2021-12- 31

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. W ramach projektu przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zbliżonym do warunków domowych w elastycznych godzinach i bezpiecznej przestrzeni. W ramach opieki w przedszkolu wspomagany będzie rozwój potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Pobudzane będą umiejętności obserwacji, ciekawości poznawczej, aktywności badawczej, a także wrażliwości estetycznej. Stworzone zostaną warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej. Zapewnione zostaną warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i zachowań prozdrowotnych. Zostanie zapewniona właściwa opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka właściwego do wieku.

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania przedszkola zostały określone w statucie jednostki.

3. W ramach projektu w przedszkolu zostanie utworzonych 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego

4. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci od 3 lat do 6 lat (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku).

5. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00.

6. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie przez 12h, każde dziecko będzie miało zagwarantowane 5 posiłków dziennie (1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja)

7. Dowóz dzieci do przedszkola będzie organizowany indywidualnie przez rodziców.

8. Pomieszczenia przedszkola znajdują się w Słopnicach 362, 34-615 Słopnice

9. Każdy rodzic ma możliwość indywidualnych spotkań z opiekunem dziecka

w celu omówienia postępów lub problemów wychowawczych dziecka.

10. W celu zapewnienia szerokiego wachlarza zajęć wyrównujących organizacja zajęć dodatkowych będzie poszerzona o:

  • opiekę logopedy/neurologopedy (40h/mies. 10h/tyg.) wspomagania (40h/mies.10h/tyg.),
  • terapeuty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (40h/mies., 10h/tygodniowo).

Ponadto powstanie zespół wczesnego wspomagania, koordynowany przez dyrektora. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2021 (będą trwały 12 miesięcy: styczeń 2021-grudzeń 2021). Ze względu na specyfikę tychże zajęć – wymagają one przeprowadzenia diagnozy potrzeb dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola, wykazane problemy, deficyty, zaburzenia będą niwelowane poprzez odpowiednio dobrane formy zajęć (indywidualna/grupowa), odpowiednie techniki, zakres wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z diagnozą.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 1.03.2020 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci, główny nabór – II kwartał 2020.

2. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju, poprzez gwarancję dostępności miejsc dla min17 kobiet, zapewnione będą dogodne warunki dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnością.

4. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Przedszkola.

5. Ostateczna rekrutacja połączona z weryfikacją kwalifikowalności uczestnika/czki do projektu zostanie przeprowadzona przez członków zespołu projektowego w siedzibie biura Projektu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§4

l. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

a) Zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, praca bądź nauka na terenie województwa małopolskiego (gmina Słopnice),

b) Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 3-6 lat (w szczególnych przypadkach od 2,5), które zostanie oddane pod opiekę placówki.

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy;

b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego (gmina Słopnice),

c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku 3-6 lat;

f) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wielodzietności rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy).

3. Kryteria dodatkowe:

Zaplanowano w procesie rekrutacji kryteria odnoszące się do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, które ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne mają ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej odpowiadającej ich potrzebom są to:

z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi, 5 pkt waga1,5

z mózgowym porażeniem dziecięcym, 5 pkt waga1,5,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, 5 pkt waga1,5

z zaburzeniami narządów ruchu, 5 pkt waga1,5

z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem, 5 pkt waga1,5,

z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autystyczne, 5 pkt waga1,5

z zespołem Aspergera, 5 pkt waga1,5, z ADHD,

z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, wady serca, padaczka) 5 pkt waga1,5

dzieci niedowidzące i niedosłyszące i

zaburzenia mowy 5 pkt waga 1,5

inne udokumentowane zaburzenia 5 pkt waga 1,5.

Potwierdzenie spełnienia kryterium za pomocą:

a. Orzeczenia poradni psych. – pedagog. o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym

b. Opinii poradni psych.– pedagog. o wczesnym wspomaganiu,

c. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

§5

1. Rodzice, chętni do udziału w projekcie, składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem dziecka do przedszkola.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja uczestnika bądź rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego), do przedszkola zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie ze zdobytą punktacją).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
§6

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału swojego dziecka jako stały uczestnik w realizowanych zajęciach,

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy jego dziecko.

2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu oraz statucie Przedszkola „Słoneczko”.

3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez organizatora w okresie trwania projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego..

3. Dokumentację, o której mowa w § 4, listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu (34-600 Limanowa, ul. Reymonta 1).