REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU
„PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM ‘’KUBUŚ PUCHATEK’’ W KIERLIKÓWCE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH DZIECI’’
ZASADY OGÓLNE
§1

1. Projekt „Przedszkole z odziałem integracyjnym „Kubuś Puchatek’’ w Kierlikówce dostępne dla wszystkich dzieci” współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.1.2 „Wychowanie Przedszkolne-SPR’’.
2. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego.
3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grzegorz Michura w okresie od 03.04.2017- 31.12.2018 r.
4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. W ramach projektu przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zbliżonym do warunków domowych w elastycznych godzinach i bezpiecznej przestrzeni. W ramach opieki w przedszkolu wspomagany będzie rozwój potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Pobudzane będą umiejętności obserwacji, ciekawości poznawczej, aktywności badawczej, a także wrażliwości estetycznej. Stworzone zostaną warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej. Zapewnione zostaną warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i zachowań prozdrowotnych. Zostanie zapewniona właściwa opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka właściwego do wieku.
2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania przedszkola zostały określone w statucie jednostki.
3. W ramach projektu w przedszkolu zostanie utworzonych 32 nowe miejsca wychowania przedszkolnego, funkcjonujące od 1 czerwca 2017.
4. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci od 3 lat do 7 lat. (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach od 2,5).
5. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00.
6. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie przez 10h, każde dziecko będzie miało zagwarantowane 5 posiłków dziennie (1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).
7. Dowóz dzieci do przedszkola będzie organizowany indywidualnie przez rodziców.
8. Pomieszczenia przedszkola znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej w Kierlikówka 4, 32-732 Kierlikówka
9. Każdy rodzic ma możliwość indywidualnych spotkań z opiekunem dziecka w celu omówienia postępów lub problemów wychowawczych dziecka.
10. W celu zapewnienia szerokiego wachlarza zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty oraz potrzeby dzieci z niepełnosprawnością oferta OWP będzie poszerzona o opiekę logopedy/neurologopedy (32h/mies/8tydz./30 minut jednorazowe), fizjoterapeuty/terapeuty SI (20h/mies5h/tydz./30 minut jednorazowe), terapeuty wczesnego wspomagania (32h/mies8tydz./ 30minut jednorazowe), terapeuty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (20h/mies5h/tydz./30 minut jednorazowe), powstanie zespół wczesnego wspomagania, koordynowany przez dyrektora.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 3.04.2017 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci, główny nabór – II kwartał 2017.
2. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.
3. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju, poprzez gwarancję dostępności miejsc dla min.20 kobiet, zapewnione będą dogodne warunki dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnością.
4. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Przedszkola.
5. Ostateczna rekrutacja połączona z weryfikacją kwalifikowalności uczestnika/czki do projektu zostanie przeprowadzona przez członków zespołu projektowego w siedzibie biura Projektu.

§4

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

l. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:
a) Zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, praca bądź nauka na terenie województwa małopolskiego (gmina Trzciana);
b) Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 3-7 lat, które zostanie oddane pod opiekę placówki.

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:
a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego (gmina Trzciana),
c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku 3-7 lat;
f) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wielodzietności rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli dotyczy)
3. Kryteria dodatkowe:
a) rodzic posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub samotnie wychowujący dziecko- 10 pkt.
b) posiadanie wielodzietnej rodziny- 5pkt
c) kolejność zgłoszeń.

§5

1. Rodzice chętni do udziału w projekcie składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie http://www.przedszkolesloneczko.com.pl/przedszkole-kubus-puchatek/projekt-unijny-przedszkole-kubus-puchatek/
2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.
3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem dziecka do przedszkola.
4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.
5. Spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności rezygnacji z udziału w projekcie.
6. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie w razie rezygnacji któregoś z beneficjentów.

§6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) udziału swojego dziecka jako stały uczestnik w realizowanych zajęciach,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy jego dziecko,
2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu oraz statucie Przedszkola Kubuś Puchatek..
3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez organizatora w okresie trwania projektu.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .
3. Dokumentację, o której mowa w § 4 , listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu (34-600 Limanowa, ul. Reymonta 1).