REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU
Przedszkole z oddziałem integracyjnym Kubuś Puchatek w gmine Trzciana dostępne dla wszystkich dzieci

ZASADY OGÓLNE

§1

1. Projekt „Przedszkole z oddziałem integracyjnym Kubuś Puchatek w gmine Trzciana dostępne dla wszystkich dzieci „współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.1.2 „Wychowanie Przedszkolne – SPR’’.

2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze wiejskiej gminy Trzciana o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego zwłaszcza wśród dzieci 3-5 letnich i niepełnosprawnych. Ponadto projekt nakierowany jest na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy Trzciana.

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura w okresie od 01.02.2020-31.12.2021z

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. W ramach projektu przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, zbliżonym do warunków domowych w elastycznych godzinach i bezpiecznej przestrzeni. W ramach opieki w przedszkolu wspomagany będzie rozwój potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Pobudzane będą umiejętności obserwacji, ciekawości poznawczej, aktywności badawczej, a także wrażliwości estetycznej. Stworzone zostaną warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej. Zapewnione zostaną warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i zachowań prozdrowotnych. Zostanie zapewniona właściwa opieka pielęgnacyjna i edukacyjna przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka właściwego do wieku.

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania przedszkola zostały określone w statucie jednostki.

3. W ramach projektu w przedszkolu zostanie utworzonych 25 nowych miejsc przedszkolnych (w tym dla dzieci niepełnosprawnych) poprzez utworzenie przedszkola z oddziałem integracyjnym w gminie Trzciana

4. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci od 3 lat do 7 lat (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku).

5. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00.

6. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie przez 12h, każde dziecko będzie miało zagwarantowane 5 posiłków dziennie (1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

7. Dowóz dzieci do przedszkola będzie organizowany indywidualnie przez rodziców.

8. Pomieszczenia przedszkola znajdują się w Kamionna 263, 32-732 Kamionna

9. Każdy rodzic ma możliwość indywidualnych spotkań z opiekunem dziecka
w celu omówienia postępów lub problemów wychowawczych dziecka.

10. W celu zapewnienia szerokiego wachlarza zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty oraz potrzeby dzieci z niepełnosprawnością oferta OWP będzie poszerzona o opiekę Zatrudnienie logopedy/neurologopedy (40h/mies. 10h/tydz./30 minut jednorazowo, Zatrudnienie terapeuty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (40h/mies., 10h/tydz, 30 min. jednorazowo)

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 1.03.2020 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci, główny nabór – II kwartał 2020.

2. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju, poprzez gwarancję dostępności miejsc dla min. 16 kobiet, zapewnione będą dogodne warunki dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnością.

4. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Przedszkola.

5. Ostateczna rekrutacja połączona z weryfikacją kwalifikowalności uczestnika/czki do projektu zostanie przeprowadzona przez członków zespołu projektowego w siedzibie biura Projektu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§4

l. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

a) Zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, praca bądź nauka na terenie województwa małopolskiego (gmina Laskowa);
b) Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 3-7 lat (w szczególnych przypadkach od 2,5), które zostanie oddane pod opiekę placówki.

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, pracy lub nauce na terenie województwa małopolskiego (gmina Trzciana),
c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku 3-7 lat;
f) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wielodzietności rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli dotyczy).

3. Kryteria dodatkowe:

. posiadający dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

-samotnie wychowujący dziecko

-wielodzietność rodzin.

§5

1. Rodzice, chętni do udziału w projekcie, składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie http://www.przedszkolesloneczko.com.pl/przedszkole-wesole-krasnoludki/rekrutacja-i-dokumenty-do-pobrania/ 

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem dziecka do przedszkola.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja uczestnika bądź rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego), do przedszkola zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie ze zdobytą punktacją).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§6

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału swojego dziecka jako stały uczestnik w realizowanych zajęciach,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy jego dziecko.

2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu oraz statucie Przedszkola Wesołe Krasnoludki.

3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez organizatora w okresie trwania projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego..

3. Dokumentację, o której mowa w § 4, listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu (34-600 Limanowa, ul. Reymonta 1).